Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67136
Title: Đóng góp của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng cộng đồng chính trị an ninh ASEAN (APSC)
Authors: Trương, Thị Thúy
Nguyễn, Thị Lan Anh
Nguyễn, Thị Thu Thủy
Keywords: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
ASEAN
Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC)
Cộng đồng ASEAN
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục & Xã hội;Số 123(184) - Tr.110-115
Abstract: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 08 tháng 8 năm 1967 theo Tuyên bố Băng Cốc với sự tham gia của 05 quốc gia sáng lập là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67136
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.