Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67303
Title: 10 kết quả nổi bật của ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2019
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Năm 2019
10 kết quả nổi bật
Ngành tổ chức xây dựng Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 01+02 .- Tr.24-26,46
Abstract: Năm 2019 sôi động khép lại với nhiều dấu ấn đậm nét của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Toàn Ngành đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đang các cấp, thực hiện quyết liệt, đông bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển. biến rõ rệt trong công tác xây đựng, chính đốn Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng bằng 10 kết quả nổi bật được đề cập trong bài viết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67303
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
878.03 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.