Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67836
Title: Nghiên cứu giảm dao động cho vỏ thoải composite lớp hai độ cong chịu tác dụng của tải trọng động bằng thiết bị tiêu tán năng lượng TMD
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Trần, Văn Kế
Nguyễn, Ngọc Quý
Keywords: Vỏ thoải composite lớp hai độ cong
Lý thuyết giảm dao động
Tải trọng động
Phương pháp phần tử hữu hạn
TMD
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật= Journal of science and Technique;Số 197 - Tr.12-20
Abstract: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu giảm dao động cho vỏ thoải composite lớp hai độ cong chịu tác dụng của tải trọng động bằng thiết bị tiêu tán năng lượng TMD. Mô hình bài toán và hệ phương trình dao động được xây dựng trên cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn. Nhóm tác giả đã thiết lập chương trình tính và kiểm tra độ tin cậy của thuật toán qua việc so sánh với các kết quả đã công bố và khảo sát ảnh hưởng của các thông số của thiết bị TMD và kết cấu đến dao động của vỏ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67836
ISSN: 1859-0209
Appears in Collections:Khoa học Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.