Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67838
Title: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của vị trí, bề dày tấm chắn sóng đến quy luật thay đổi vận tốc dòng xuyên đạn lõm trên phần mềm ANSYS Autodyn 2D
Authors: Phạm, Hữu Nguyên
Lê, Minh Thái
Bùi, Xuân Sơn
Nguyễn, Phúc Linh
Keywords: Đạn lõm
Tấm chắn sóng
Dòng xuyên
ANSYS Autodyn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật= Journal of science and Technique;Số 197 - Tr.30-39
Abstract: Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí, bề dày tấm chắn sóng đến quy luật thay đổi vận tốc dòng xuyên bộ phận lõm có phễu lót sử dụng trong đạn B41-M trên phần mềm ANSYS Autodyn 2D. Kết quả cho thấy, ảnh hưởng của tấm chắn sóng đến quy luật thay đổi vận tốc dòng xuyên là đáng kế khi bề dày tấm chắn sóng lớn hơn 2,0 cm và tấm chắn sóng có vị trí sát đỉnh phễu. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc đánh giá ảnh hưởng của tấm chắn sóng đến quá trình hình thành dòng xuyên và việc sử dụng phương án tấm chắn sóng hợp lý trong kết cấu của bộ phận lõm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67838
ISSN: 1859-0209
Appears in Collections:Khoa học Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.252


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.