Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67913
Nhan đề: Ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật đến chất lượng sản phẩm snack từ thịt lươn (Monopterus albus)
Tác giả: Nguyễn, Lê Anh Đào
Nguyễn, Ngọc Quyến
Từ khoá: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố kỹ thuật đến chất lượng sản phẩm snack từ thịt lươn. Nghiên cứu bao gồm 4 thí nghiệm: (i) ảnh hưởng của tỷ lệ thịt lươn và hỗn hợp bột đến chất lượng sản phẩm, (ii) ảnh hưởng của thời gian hấp đến chất lượng sản phẩm, (iii) ảnh hưởng của thời gian sấy đến chất lượng sản phẩm, (iv) ảnh hưởng của thời gian bảo quản đến chất lượng sản phẩm ở nhiệt độ phòng. Kết quả thí nghiệm cho thấy mẫu được phối trộn tỷ lệ 40% thịt lươn và 60% hỗn hợp bột và hấp mẫu ở 100oC trong 10 phút thì chất lượng cảm quan và độ nở là cao nhất. Sau đó, mẫu được sấy ở nhiệt độ 60oC trong 4 giờ thu được sản phẩm có độ ẩm là 8,77%. Sản phẩm snack lươn được bảo quản trong bao bì (PA) ở nhiệt độ phòng vẫn có thể duy trì các đặc tính cảm quan, vi sinh và hóa lý trong 4 tuần bảo quản.
Mô tả: 14tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67913
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
632.72 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.114.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.