Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68298
Title: Các dạng tồn tại của asen và chì trong lớp trầm tích bề mặt đầm Thủy Triều, tỉnh Khánh Hòa
Authors: Lê, Hùng Phú
Đào, Việt Hà
Phạm, Hồng Ngọc
Nguyễn, Hồng Thu
Lê, Trọng Dũng
Võ, Trần Tuấn Linh
Keywords: Asen
Chì
Dạng tồn tại
Trầm tích
Đầm Thuỷ Triều
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Biển;Tập 19, Số 4A .- Tr.93-101
Abstract: Qui trình chiết tuần tự của Tessier et al.. được áp dụng để xác định tỉ lệ phân bố các dạng liên kết của As và Pb trong lớp trầm tích bề mặt đầm Thủy Triều. Kết quả cho thấy hai kim loại này chủ yếu tồn tại trong cấu trúc khoáng trầm tích. Trong khi đó, dạng liên kết cacbonat có tỉ lệ phân bổ thấp nhất. Hàm lượng của asen và chì trong dạng liên kết Fe-Mn oxy-hydroxit cao hơn dạng liên kết hữu cơ và dạng trao đổi. Hàm lượng dạng trao đổi và dạng liên kết cacbonat của As và Pb có xu hướng tăng cao hơn vào mùa mưa. Nhìn chung, Pb có tính linh động hơn As. Trong trầm tích bề mặt dầm Thuỷ Triều, Pb hiện chưa ở mức độ gây nguy hại cho hệ sinh thái. Mặt khác. As được đánh giá có nguy cơ gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái ở mức độ trung bình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68298
ISSN: 1859-3097
Appears in Collections:Khoa học và công nghệ biển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.