Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/682
Nhan đề: Liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch ở các tỉnh vùng Tây Bắc
Tác giả: Hoàng, Văn Hoa
Từ khoá: Liên kết vùng
Liên kết tiểu vùng
Phát triển du lịch
Tây Bắc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.108-111
Tóm tắt: Vùng Tây Bắc có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên, du lịch trong vùng này vẫn trong tình trạng manh mún, thiếu sự liên kết trên phạm vi toàn vùng cũng như trong nội bộ từng tiểu vùng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, khảo sát bước đầu của đề tài " Nghiên cứu chính sách, giải pháp và xậy dựng liên kết vùng, tiểu vùng trong phát triển du lịch Tây Bắc" (mã số KHCN-TB22X/13-18), bài viết đánh giá khái quát thực trạng liên kết phát triển du lịch ở Tây Bắc, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy liên kết phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/682
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.