Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68305
Title: Hàm lượng một số kim loại nặng và hữu cơ ở các bãi nuôi nghêu huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạch Phú tỉnh Bến Tre
Authors: Lê, Trọng Dũng
Nguyễn, Hồng Thu
Lê, Hùng Phú
Phạm, Hồng Ngọc
Đào, Việt Hà
Keywords: Kim loại nặng
Hữu cơ tổng số
ICP-MS
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Biển;Tập 19, Số 4A .- Tr.151-158
Abstract: Bài báo trình bày kết quả phân tích hàm lượng kim loại và hữu cơ của lớp trầm tích có độ sâu từ 5-10 cm tại các vùng nuôi nghêu bán ngập nước tỉnh Bến Tre. Mẫu kim loại được chiết bằng dung dịch NH₃10% và phân tích bằng phương pháp 1CP-MS, hữu cơ (HC) phân tích theo phương pháp đốt ở nhiệt độ 500°C. Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng kim loại Zn dao động từ 22,4 48,1 µg/g, Cu: 3,3 5,1 µg/g, Pb: 7,3-27,8 µg/g, As: 1,1-4.7 µg/g, Cd: 0,1 0,4 µg/g, Ni: 8,3 4,5 µg/g, Co: 7,3-11,9 µg/g, Cr: 5.8-15,3 µg/g. Fe: 0.8- 1,74 µg/g. Hàm lượng hữu cơ sao động từ: 1,2-8.4%. Hàm lượng của tất cả các yếu tố khảo sát trong trầm tích ở trong kênh đều cao hơn nhiều vùng bãi nuôi nghêu phía ngoài cửa sông. Chỉ số tích tụ địa chất Igeo < 0 ở tất cả các trạm, hàm lượng các kim kim loại tại các vũng nuôi nghêu đều thấp hơn ngưỡng ảnh hưởng (TEL) theo tiêu chuẩn chất lượng môi trường trầm tích Canada.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68305
ISSN: 1859-3097
Appears in Collections:Khoa học và công nghệ biển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.