Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68386
Title: Nghiên cứu đa dạng hệ thực vật bậc cao ở Búng Bình Thiên thuộc huyện An Phú, tỉnh Anh Giang
Authors: Đặng, Minh Quân
Nguyễn, Duy Anh
Keywords: Sư phạm Sinh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Nghiên cứu đa dạng hệ thực vật bậc cao ở Búng Bình Thiên thuộc huyện An Phú tỉnh An Giang” được thực hiện từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2021 trên 4 tuyến nghiên cứu trong 6 sinh cảnh đặc trưng ở Búng Bình Thiên nhằm mục tiêu đánh giá được mức độ đa dạng của hệ thực vật bậc cao tại đây, làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn và phát triển đa dạng hệ thực vật bậc cao tại Búng Bình Thiên. Bằng phương pháp điều tra thực địa theo tuyến và theo sinh cảnh, thu thập và phân loại mẫu cây, đề tài đã lập được bảng danh lục các loài thực vật bậc cao có ở Búng Bình Thiên gồm 266 loài và dưới loài thuộc 204 chi của 86 họ trong 3 ngành thực vật, trong đó có 164 loài được gây trồng, 115 loài mọc tự nhiên và 13 loài vừa được gây trồng vừa mọc tự nhiên. Ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) chiếm ưu thế với 260 loài và dưới loài chiếm tới 97,75% tổng số loài. Dạng sống chủ yếu là thân cỏ chiếm tỉ lệ 45,86%. Tài nguyên cây có giá trị sử dụng và cây nguy cấp cũng được xác định với 592 lượt giá trị sử dụng, trong đó nhóm cây làm thuốc chiếm tỉ lệ cao nhất tới 34,63%. Có 01 loài có tên trong “Sách đỏ Việt Nam” (2007) là Cà na (Elaeocarpus hygrophilus) được xếp vào nhóm VU (sẽ nguy cấp) và 01 loài thuộc cấp IIA theo nghị định 06/2019/NĐ-CP là Vạn tuế (Cycas revoluta). Đề tài cũng đã đưa ra một số đề xuất để bảo tồn và phát triển đa dạng hệ thực vật Búng Bình Thiên.
Description: 116 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68386
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
27.88 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.