Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68395
Title: Người lập di chúc và điều kiện luật định đối với người lập di chúc
Authors: Hoàng, Thị Loan
Keywords: Người lập di chúc
Bộ luật Dân sự
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạo Chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 17 .- Tr.44-52
Abstract: Quy định của pháp luật về người lập di chúc là một trong các yếu tố quyết định tới tính hợp pháp của di chúc. Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có các quy định đối với điều kiện về người lập di chúc, về cơ bản, các quy định đối với điều kiện này đều kế thừa từ các văn bản pháp luật trước đó. Tuy nhiên, trong lần sửa đối, bổ sung Bộ luật Dân sự năm 2005, một số bất cập, thiếu sót về người lập di chúc vẫn chưa được hoàn thiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68395
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.