Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68686
Title: Phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Hậu Giang
Authors: Cao, Mỹ Khanh
Trần, Yến Nhi
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu nghiên cứu các tiềm năng du lịch tỉnh Hậu Giang và sản phẩm du lịch gắn liền với tiềm năng đó. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động phát triển sản phẩm du lịch tại tỉnh Hậu Giang. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch tại Hậu Giang góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân địa phương, thúc đẩy kinh tế và du lịch tỉnh ngày càng phát triển.
Description: 73 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68686
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.