Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69238
Title: Nghiên cứu áp dụng phương pháp trọng số để đánh giá mức độ công bằng và hợp lý trong việc sử dụng nguồn nước liên quốc gia phục vụ triển khai Công ước Luật Sử dụng nước năm 1997
Authors: Trần, Thị Thu Hằng
Nguyễn, Hồng Hiếu
Bùi, Thị Vân Hoa
Trương, Mai Hoa
Vũ, Hải Ninh
Trương, Quang Đại
Keywords: Phương pháp trọng số
Đánh giá mức độ công bằng
Nguồn nước liên quốc gia phục vụ
Công ước Luật Sử dụng nước năm 1997
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 23 .- Tr.19-20,33
Abstract: Nghiên cứu tập trung vào việc tổng hợp, phân tích các quy định của thế giới và Việt Nam về đánh giá mức độ công bằng và hợp lý trong việc sử dụng nguồn nước liên quốc gia thông qua phương pháp trọng số. Từ đó, xem xét rà soát các tiêu chí, đề xuất phương pháp đánh giá và khung hướng dẫn đánh giá mức độ công bằng và hợp lý trong việc sử dụng nguồn nước liên quốc giá cho mục đích phi giao thông thủy bằng phương pháp trọng số để phục vụ triển khai Công ước về Luật Sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thuỷ mà Việt Nam là thành viên chính thức thứ 35 từ năm 2014.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69238
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
710.4 kBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.