Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69397
Title: Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, tạo thế và lực phát triển đất nước
Authors: Hoàng, Thị Giang
Keywords: Chính phủ kiến tạo
Liêm chính
Hành động
Phục vụ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 288 .- Tr.45-49
Abstract: Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ chính là tạo ra một thể chế quản trị hiệu quả, một chính phủ mạnh, một nền công vụ chuyên nghiệp, gọn nhẹ, minh bạch, luôn sáng tạo và lấy sự cống hiến, phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc làm chính. Nhũng năm gần đây, việc đẩy mạnh xây dựng Chính phủ kiến tạo được đặt ra như một tirng những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ để góp phần tạo thế và lực, đưa Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69397
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.