Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6965
Title: Vai trò của yếu tố nhận dạng thương hiệu trong mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và ý định chuyển đổi thương hiệu
Authors: Trần, Nguyễn Khánh Hải
Nguyễn, Quang Thu
Keywords: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Nhận dạng thương hiệu
Ý định chuyển đổi của thương hiệu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.50-59
Abstract: Nghiên cứu này nhằm kiểm định và đánh giá vai trò của yếu tố nhận dạng thương hiệu trong mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và ý định chuyển đổi thương hiệu. Các mối quan hệ này được kiểm chứng thông qua điều tra khách hàng thường xuyên mua sắm tại các siêu thị bán lẻ. Kết quả cho thấy, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có tác động mạnh mẽ, cùng chiều lên nhận dạng thương hiệu; đồng thời làm giảm ý định chuyển đổi thương hiệu của khách hàng. Nghiên cứu này cũng đề cập vai trò trung gian của nhận dạng thương hiệu trong mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và ý định chuyển đổi thương hiệu, từ đó đưa ra kết luận và một số hàm ý chính sách.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6965
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_668.9 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.