Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70156
Title: Công bằng xã hội - từ quan điểm của C.Mác đến V.I.Lênin và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Hồ, Trọng Hoài
Keywords: Công bằng xã hội
C.Mác
V.I.Lênin
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 01 .- Tr.3-14
Abstract: Trong bài viết, từ việc luận giải quan điểm của C.Mác và V.I.Lênin về công bằng xã hội, các tác giả đã làm rõ sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam. Theo các tác giả, công bằng xã hội là mục tiêu, động lực và là bàn chất của chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện có hiệu quả công bằng xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, cần có sự đánh giá khách quan, công bằng về lịch sử tư tưởng, lý luận và thực tiễn thực hiện công bằng xã hội...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70156
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.6.58


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.