Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70719
Title: Phát thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và một số góp ý và một số góp ý cho Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Authors: Bùi, Đức Hiển
Hoàng, Xuân Tốn
Keywords: Phát thải công nghiệp
Ô nhiễm môi trường
Góp ý
Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 06 .- Tr.23-25
Abstract: có thể thấy tình hình môi trường không khí của Việt Nam ngày càng ô nhiễm trầm trọng và chưa có xu hướng giảm đi. Để đảm bảo kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí từ các nguồn phát thải công nghiệp được hiệu quả, bên cạnh hoàn thiện khung pháp lý được xây dựng dựa trên nguyên tắc phát triển bền vững đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành thì phải có các giải pháp đồng bộ khác như: Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, nâng cao vai trò của các doanh nghiệp, cộng đồng, tổ chức, cá nhân và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý ô nhiễm môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70719
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.