Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7113
Title: Ảnh hưởng của cao chiết lá trà xanh (Camellia sinensis) lên bảo quản lạnh tôm sú (Penaeus monodon Fabricius)
Authors: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Thu Hoàng
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện để xác định sự ảnh hưởng của cao chiết lá trà xanh đối với chất lượng của tôm sú nguyên con trong quá trình bảo quản lạnh. Nghiên cứu được thực hiện tại Bộ môn Chế biến Thủy sản, Khoa Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ từ 8/2018 đến 12/2018. Tôm được ngâm trong dịch chiết lá trà xanh với nồng độ khác nhau 625 g/mL, 7,63 g/mL và ngâm trong nước đá (nghiệm thức đối chứng) ở 4°C trong 30 phút. Tỷ lệ tôm và dịch chiết (w/v) là 1 : 1. Tôm sau khi ngâm được bảo quản bằng nước đá và thu mẫu được thực hiện vào các ngày: 1, 4, 8 và 12. Các chỉ tiêu phân tích bao gồm: nhiệt độ, cấu trúc, tổng số vi khuẩn hiếu khí, giá trị cảm quan, khả năng giữ nước, ẩm độ, tổng nitơ bay hơi, chỉ số peroxide, chỉ số TBARs và pH. Kết quả cho thấy mẫu xử lý với dịch chiết trà xanh 7,63 g/mL và 625 g/mL có giá trị cảm quan cao hơn mẫu đối chứng của tôm trong suốt quá trình bảo quản lạnh. Tôm xử lý với dịch chiết trà xanh cho thấy sản phẩm oxy hóa thứ cấp và tổng số vi khuẩn thấp hơn mẫu đối chứng trong quá trình bảo quản. Tôm bảo quản được đến 8 ngày cho cả ba nghiệm thức dựa vào chỉ tiêu cảm quan và tổng số vi khuẩn hiếu khí.
Description: 19tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7113
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.