Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71758
Title: Kinh nghiệm quốc tế về chế độ tiền lương đối với thẩm phán và các chức danh tư pháp
Authors: Nguyễn, Thúy Hiền
Keywords: Chế độ tiền lương
Chức danh tư pháp
Kinh nghiệm quốc tế
Thẩm phán
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 15 .- Tr.32-36,42
Abstract: Với bài viết: “Kinh nghiệm quốc tế về chế độ tiền lương đối với thẩm phán và các chức danh tư pháp”, tác giả Nguyễn Thúy Hiền – nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nêu nhận định: Thẩm phán nói riêng và hệ thống các chức danh tư pháp của Tòa án nhân dân nói chung có vai trò và vị trí vô cùng quan trọng trong bộ máy Nhà nước. Do đó, chế độ tiền lương đối với các chức danh này cũng được đảm bảo cho tương xứng, phù hợp với trọng trách, vai trò mà họ được giao. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định về chính sách tiền lương đối với Thẩm phán và các chức danh tư pháp thuộc hệ thống Tòa án nhân dân. Một trong những giải pháp quan trọng để tổ chức thực hiện thành công Đề án sau khi được thông qua là bảo đảm chế độ chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, người lao động của Tòa án, nhất là Thẩm phán- người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xét xử. Trong bài viết này, tác giả tổng hợp, giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về chế độ tiền lương đối với Thẩm phán và các chức danh tư pháp, từ đó đưa ra một số đề xuất đối với Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71758
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.216.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.