Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7189
Title: Kiểm soát giao dịch giữa công ty và người quản lý trong công ty đại chúng theo quy định pháp luật Việt Nam
Authors: Tô, Hồng Dung
Danh, Phạm Mỹ Duyên
Keywords: Kiểm soát giao dịch
Công ty
Người quản lý
Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 11 .- Tr.14-18
Abstract: Pháp luật Việt Nam hiện hành không cấm các giao dịch giữa công ty và người quản lý công ty, nhưng vẫn có những quy định để kiểm soát các giao dịch này, bao gồm các quy định đòi hỏi sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của công ty (Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông) và công bố thông tin về các giao dịch có nguy cơ tư lợi giữa công ty và người quản lý công ty.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7189
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.