Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72052
Title: Nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện mục tiêu chung của Liên hợp quốc về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
Authors: Nguyễn, Hữu Phú
Mai, Ngân Hà
Keywords: Hòa bình và an ninh quốc tế
Giải trừ quân bị
Ngoại giao đa phương
Pháp luật quốc tế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 07 .- Tr.65-79
Abstract: Với đường lối đối ngoại hoà bình, độc lập, tự chủ, tôn trọng và cam kết mạnh mẽ đối với các nguyên tắc và mục tiêu cao cả của Liên hợp quốc, Việt Nam mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc đề cao pháp luật quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy vai trò của Liên hợp quốc và các thể chế đa phương, đặc biệt trong duy trì hoà bình và an ninh quốc tế. Bài viết đánh giá những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu chung của Liên hợp quốc về duy trì hoà bình và an ninh quốc tế thời gian qua trên cơ sở phân tích sự vận động của tình hình thế giới về hoà bình, an ninh từ góc nhìn pháp lí quốc tế; phân tích nghĩa vụ của quốc gia thành viên Liên hợp quốc theo Hiến chương, từ đó nhìn lại chủ trương, chính sách và các hành động cụ thể của Việt Nam cũng như đánh giá kết quả những nỗ lực này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72052
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.99 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.