Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72232
Title: Vai trò của truyền thông đối ngoại trong thu hút nhân tài Việt Nam ở nước ngoài
Authors: Phạm, Thị Hải Anh
Keywords: Nhân tài Việt Nam
Truyền thông đối ngoại
Vai trò
Nước ngoài
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 595 .- Tr.60-62
Abstract: Bài viết này phân tích vai trò của truyền thông đối ngoại trong thu hút nhân tài Việt Nam ở nước ngoài. Bài viết tìm hiểu và đưa ra những thành quả cũng như những vấn đề còn tồn đọng trong quá trình triển khai thực hiện công tác này. Trên cơ sở đó, bài viết trình bày một số kiến nghị nhằm cải thiện hiệu quả của việc sử dụng truyền thông để thu hút nhân tài trở về xây dựng đất nước phù hợp với sự thay đổi của thị trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72232
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.132.226


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.