Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7232
Title: Khảo sát ảnh hưởng của cao chiết từ cây húng lủi (Mentha crispa L.) đến khả năng bảo quản lạnh cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) phi lê
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Nguyễn, Thị Thúy An
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của dịch chiết cây húng lủi đến chất lượng cá tra phi lê bảo quản lạnh. Thí nghiệm nhúng được bố trí gồm ba nghiệm thức: ngâm cá phi lê trong nước lạnh (đối chứng), dịch chiết húng lủi với nồng độ 24 μg/mL (IC50) và nồng độ 84 μg/mL (IC100) ở nhiệt độ là 4oC trong 30 phút. Thu mẫu vào các ngày 1, 6, 9, 12. Sự biến đổi chất lượng cá tra phi lê được đánh giá qua các chỉ tiêu nhiệt độ, pH, tổng số vi khuẩn hiếu khí, giá trị cảm quan, cấu trúc, khả năng giữ nước (WHC) và chỉ số eroxide (PV). Kết quả cho thấy, cá tra phi lê được ngâm trong dịch chiết cây húng lủi có giá trị cảm quan cao hơn mẫu đối chứng trong quá trình bảo quản lạnh. Chất lượng của phi lê cá tra có thể được duy trì tốt hơn trong thời gian 9 ngày khi được nhúng trong dịch chiết húng lủi có nồng độ IC100 (84 μg/mL).
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7232
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
595.75 kBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.