Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7238
Title: Ảnh hưởng của cao chiết từ cây diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) bổ sung ở các nồng độ khác nhau trong thức ăn nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) đến khả năng bảo quản lạnh cơ thịt cá
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Phạm, Thị Ngọc Như
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát sự ảnh hưởng của cao chiết cây diệp hạ châu được bổ sung vào thức ăn nuôi cá tra đến chất lượng cơ thịt cá trong quá trình bảo quản lạnh bằng nước đá. Thí nghiệm nuôi được bố trí với bốn nghiệm thức: thức ăn đối chứng không có bổ sung cao chiết và thức ăn chứa cao chiết diệp hạ châu với các nồng độ 0,08%, 0,2%, 0,5%. Cá được nuôi 2 tháng và cho ăn mỗi ngày với lượng thức ăn 3-5% trọng lượng cá. Sau 2 tháng, cá được thu hoạch, phi lê và bảo quản trong thùng xốp bằng nước đá với tỷ lệ cá: đá là 1: 1. Thu mẫu cơ thịt cá vào các ngày 0, 4, 8, 12, 16. Sự biến đổi chất lượng của cá trong thời gian bảo quản được đánh giá bằng các chỉ tiêu pH, tổng vi sinh vật hiếu khí (TVC), giá trị peroxide (PV), chỉ số Thiobarbituric acid
Description: 16tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7238
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
639.45 kBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.