Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72417
Title: Các hiện tượng tôn giáo mới tại một số tỉnh, thành phố ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Quỳnh
Nguyễn, Thị Quế Hương
Keywords: Hiện tượng tôn giáo mới
Quản lý nhà nước về tôn giáo
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thông tin Khoa học Xã hội;Số 09 .- Tr.50-59
Abstract: Trên thế giới, các hiện tượng tôn giáo mới (HTTGM) phát triển mạnh từ nửa sau thế kỷ XX. Ở Việt Nam hiện nay, nhiều HTTGM xuất hiện hết sức phức tạp, đa dạng, phong phú cả về hình thức và nội dung. Trên cơ sở khảo cứu tài liệu, bài viết góp phần lý giải hiện nay các HTTGM đang diễn ra thế nào và công tác quản lý được thực hiện ra sao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72417
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.73 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.