Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72474
Title: Doanh nghiệp tinh gọn và hệ thống thông tin tinh gọn
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Tinh gọn
Hệ thống thông tin
Sản xuất hàng loạt
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 08 .- Tr.73-76
Abstract: Trong những năm qua, họ đã thực hiện một số đổi mới trong phương pháp sản xuất và ngày nay chúng ta gọi là phương pháp sản xuất tinh gọn. Bài viết này nhằm mục đích, làm rõ những đặc điểm của phương pháp sản xuất tinh gọn so với phương pháp sản xuất truyền thống và những lưu ý khi áp dụng phương pháp luận tinh gọn vào hệ thống thông tin doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72474
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.