Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7248
Title: Ảnh hưởng của cao chiết từ cây ổi (Psidium guajava) bổ sung thức ăn trong nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) đến khả năng bảo quản lạnh cơ thịt
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Trần, Quang Huy
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát sự ảnh hưởng của cao chiết ổi được bổ sung vào thức ăn đến sự biến đổi chất lượng của cá tra (Pangasiannodon hyphohthalmus) phi lê trong trong suốt quá trình bảo quản lạnh. Thức ăn được bổ sung cao chiết ổi với các nồng độ 0,08%, 0,2% và 0,5%. Mẫu đối chứng là mẫu thức ăn không bổ sung cao chiết. Sau 2,5 tháng cá được thu hoạch, phi lê và bảo quản bằng nước đá. Sự biến đổi chất lượng cá trong suốt 16 ngày được đánh giá qua các chỉ tiêu như cảm quan, pH, tổng số vi sinh vật hiếu khí (TVC), giá trị peroxide (PV) và chỉ số TBARS. Kết quả cho thấy phi lê cá tra thu được từ nghiệm thức thức ăn bổ sung cao chiết ổi 0,5% đạt giá trị cảm quan tốt nhất, đồng thời giúp hạn chế biến đổi về mặt vi sinh và oxy hóa chất béo. Chất lượng cơ thịt cá tra phi lê có thể được kéo dài trong thời gian 8 ngày bảo quản.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7248
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
961.21 kBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.