Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72949
Title: Công tác xây dựng Đảng về đạo đức (2016-2020) một số kết quả bước đầu
Authors: Nguyễn, Văn Tuân
Phạm, Đức Thái
Keywords: Đại hội XIII
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng
Đạo đức
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08 .- Tr.87-92
Abstract: Đại hội XII (2016) của Đảng lần đầu tiên đưa thành tố "đạo đức" vào nội dung xây dựng và chỉnh đốn Đảng cùng với các thành tố chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi đó là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Đến Đại hội XIII (2021), xây dựng Đảng về đạo đức được đưa lên trước vấn đề xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ" . Điều đó khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay. Bài viết trình bày một số kết quả trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng về đạo đức trong những 2016-2020, nêu lên những quan điểm chỉ đạo của Đảng đẩy mạnh việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng về đạo đức trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72949
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.