Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72972
Title: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH GANS VÀ TRANSFORMER ĐỂ XÂY DỰNG CHATBOT TIẾNG VIỆT
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Trần, Minh Tâm
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Luận văn này sẽ đề xuất phương pháp xây dựng trợ lý ảo cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Trường đại học Cần Thơ dựa vào mô hình sinh GANs và Transformer. Trợ lý ảo sẽ giúp trả lời các câu hỏi bao gồm giới thiệu Khoa, chương trình đào tạo, giảng viên của Khoa, quy chế học vụ,…Chúng tôi thực nghiệm trên tập dữ liệu tiếng Việt CTUNLPBot với 35,461 câu hỏi & câu trả lời được xây dựng thủ công. Kết quả đánh giá BLEU trên cùng tập dữ liệu (100 câu ngẫu nhiên) với mô hình GANs cho kết quả BLEU-1: 0,577; BLEU-2: 0,542; BLEU-3: 0,467; BLEU-4: 0,391. Kết quả đánh giá cho mô hình Transformer BLEU-1: 0,732; BLEU-2: 0,690; BLEU-3: 0,642; BLEU-4: 0,568.
Description: 43 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72972
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.