Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73113
Title: Phong cách bản sắc của học sinh trung học phổ thông
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thư
Nguyễn, Thị Cẩm Tú
Đoàn, Thị Hằng
Keywords: Phong cách bản sắc
Giới tính
Tuổi
Kết quả học tập
Học sinh trung học phổ thông
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.52-68
Abstract: Phong cách bản sắc là sự khác biệt trong cách các cá nhân xây dựng và sửa đổi hoặc duy trì ý thức về bản thân của họ (Berionsky, 1992; 2005). Việc tìm hiểu phong cách bản sắc có thể giúp các cá nhân nhìn nhận chính xác về bản thân, tự tin đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống. Dựa trên cơ sở này, một nghiên cứu được thực hiện trên 269 học sinh trung học phổ thông từ 16 đến 18 tuổi tại một trường THPT ở tỉnh Bắc Ninh nhằm tìm hiểu về thực trạng phong cách bản sắc của học sinh và mối quan hệ giữa phong cách bản sắc này với các biến nhân khẩu học, bao gồm tuổi, giới tính, kết quả học tập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73113
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.07 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.