Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73208
Title: Quan điểm của học thuyết Mác về dân chủ xã hội chủ nghĩa và việc xây dựng, hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Xuân Dũng
Keywords: Học thuyết Mác
Dân chủ xã hội chủ nghĩa
Đảng Cộng sản
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 06 .- Tr.34-42
Abstract: Dân chủ là một giá trị phổ biển, là khát vọng mà nhân loại đã, đang và sẽ tiếp tục hướng tới như một trong những mục tiêu tiến bộ và nhân văn nhất. Lịch sử phát triển xã hội cho thấy, dân chủ có nhiều cấp độ và loại hình khác nhau, trong đó dân chủ xã hội chủ nghĩa được các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác khẳng định là nền dân chủ cao nhất, tiến bộ nhất. Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản trong quan điểm của học thuyết Mác về dân chủ xã hội chủ nghĩa; đồng thời, phân tích việc xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73208
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.