Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7335
Title: Giải pháp tăng cường tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội của công nhân trong giai đoạn hiện nay
Authors: Dương, Duy Đạt
Keywords: Công nhân
Hoạt động xã hội
Tính tích cực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.38-42
Abstract: Tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội của công nhân là tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo, vận dụng tổng hợp các điều kiện vật chất, tinh thần trong tham gia các hoạt động xã hội. Nhằm giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế, xã hội. Trong điều kiện hiện nay, phát huy tính tích cực của công nhân tham gia hoạt động xã hội là biện pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Để tăng cường tính tích cực của công nhân trong tham gia hoạt động xã hội cần tiến hành bằng nhiều lực lượng tham gia, bằng tổng hợp các biện pháp chính trị, tư tưởng, kinh tế, pháp luật, tổ chức, hành chính. Trong bài viết này, tác giả chỉ tập trung vào một số giải pháp chủ yếu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7335
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.