Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7335
Nhan đề: Giải pháp tăng cường tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội của công nhân trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Dương, Duy Đạt
Từ khoá: Công nhân
Hoạt động xã hội
Tính tích cực
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn;Số 11 .- Tr.38-42
Tóm tắt: Tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội của công nhân là tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo, vận dụng tổng hợp các điều kiện vật chất, tinh thần trong tham gia các hoạt động xã hội. Nhằm giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế, xã hội. Trong điều kiện hiện nay, phát huy tính tích cực của công nhân tham gia hoạt động xã hội là biện pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Để tăng cường tính tích cực của công nhân trong tham gia hoạt động xã hội cần tiến hành bằng nhiều lực lượng tham gia, bằng tổng hợp các biện pháp chính trị, tư tưởng, kinh tế, pháp luật, tổ chức, hành chính. Trong bài viết này, tác giả chỉ tập trung vào một số giải pháp chủ yếu.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7335
ISSN: 2354-1342
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học công đoàn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.65 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.215.62.41


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.