Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73466
Title: Chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng hiện nay
Authors: Phạm, Thị Thu Hằng
Keywords: Diễn biến hòa bình
Tư tưởng
Lĩnh vực
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 599 .- Tr.46-47
Abstract: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh nguy cơ "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021- 2030, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ cần phải "đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73466
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
756.75 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.