Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73616
Title: Tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu đến ngành giao thông vận tải của tỉnh Hà Nam trong thế kỷ 21
Authors: Nguyễn, Thị Thu Cúc
Keywords: Biến đổi khí hậu
Giao thông vận tải
Hà Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 8 .- Tr.48-51
Abstract: Bài báo đã trình bày 04 kịch bản biến đổi khí hậu của tỉnh Hà Nam trong thế kỷ 21 cho thấy nhiệt độ, lượng mưa đều tăng; nhận diện được các dạng thiên tai điển hình tác động đến giao thông vận tải của tỉnh; đánh giá các tác động tiêu cực của BĐKH trong thế kỷ 21 tới 3 loại hình giao thông vận tải chính của tỉnh, đề xuất các giải pháp nhằm ứng phó với BĐKH cho ngành giao thông vận tải
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73616
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.