Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7362
Title: Thời cơ và thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với các nước đang phát triển và Việt Nam
Authors: Hoàng, Xuân Long
Hoàng, Lan Chi
Keywords: Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư
Nền tảng phát triển
Động lực thúc đẩy
Các nước đang phát triển
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 03 .- Tr.03-09
Abstract: Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới các nước đang phát triển và Việt Nam thông qua các đặc điểm nổi bật như: sự nối tiếp cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 3, lực lượng tiến hành Cách mạng chủ yếu ở các nước phát triển, mức độ lan truyền rộng rãi nhưng phân biệt về tầng nấc và tính chất, diễn biến khôn lường và nhiều nguy cơ rủi ro. Phân tích các đặc điểm nổi bật cho phép nhận biết rõ thời cơ và thách thức của các nước đang phát triển và Việt Nam. Đó là các thời cơ về điều chỉnh mục tiêu đuổi kịp các nước đi đầu, tận dụng ảnh hưởng vòng ngoài của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đó là các thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư liên quan tới thiếu nền tảng tiếp cận, thiếu lực lượng thúc đẩy, khó tham gia vào phần lõi và thiếu năng lực dự báo, điều chỉnh… Những điều chỉnh này có ý nghĩa góp phần tăng cường mức độ sẵn sàng của chúng ta trước cuộc cách mạng công nghiệp mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7362
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.