Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73825
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng KTB
Authors: Lê, Tín
Lâm, Kim Dung
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở số liệu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng KTB. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
Description: 172 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73825
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.98 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.