Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74099
Title: Quy mô đất sản xuất và thu nhập của nông hộ ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Lê, Khương Ninh
Lê, Thị Mỹ Ngọc
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của quy mô đất sản xuất đến thu nhập của nông hộ ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long nhằm đề xuất hàm ý chính sách đất đai.
Description: 47 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74099
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.