Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7417
Title: Ảnh hưởng của cao chiết cây tần dầy lá (Plectranthus amboinicus Lour.Spreng) đến chất lượng của cá rô phi (Oreochromis niloticus) phi lê trong điều kiện bảo quản lạnh
Authors: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Văn Yến Thanh
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích đánh giá sự ảnh hưởng của dịch chiết tần dày lá (Plectranthus amboinicus Lour. Spreng) đến chất lượng cá rô phi (Oreochromis niloticus) phi lê trong điều kiện bảo quản lạnh. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức, ngâm cá rô phi phi lê trong nước đá, ngâm trong dịch chiết tần dày lá với nồng độ 134 μg/mL và 293 μg/mL trong 30 phút ở nhiệt độ 4℃. Phi lê cá rô phi được bao gói bằng PE. Mỗi ao chứa 1 miếng cá phi lê và mỗi nghiệm thức gồm 20 miếng cá. Phi lê cá sau khi chuẩn bị được bảo quản trong thùng xốp với tỉ lệ cá:đá là 1:1. Mẫu được thu vào các ngày 1, 4, 8 và 12. Sự thay đổi chất lượng của cá được đánh giá qua các chỉ tiêu như tổng số vi sinh vật hiếu khí, điểm cảm quan, độ đàn hồi cơ thịt cá, khả năng giữ nước, chỉ số peroxide, pH và nhiệt độ. Kết quả cho thấy mẫu xử lí với dịch chiết tần dày lá 134 μg/mL và 293 μg/mL có giá trị cảm quan cao hơn so với mẫu đối chứng của cá rô phi phi lê trong suốt quá trình bảo quản. Sản phẩm có thể sự dụng đến 8 ngày cho cả 3 nghiệm thức dựa vào chỉ tiêu cảm quan và tồng số vi sinh vật hiếu khí.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7417
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.