Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7454
Title: Chất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của khách hàng trên địa bàn Hà Nội
Authors: Vũ, Trí Dũng
Keywords: Chất lượng dịch vụ
Cơ quan hành chính địa phương
Sự hài lòng
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 03 .- Tr.57-65
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ hành chính công trong các cơ quan hành chính địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đến sự hài lòng của người dân thông qua kết quả khảo sát thực tiễn. Kết quả nghiên cứu cho phép xây dựng mô hình phản ánh mối quan hệ giữa các thành tố chất lượng dịch vụ (biến độc lập) với sự hài lòng của người dân (biến phụ thuộc). Các giải pháp xoay quanh thành tố chất lượng dịch vụ hành chính công là năng lực phục vụ, sự đồng cảm và yếu tố hữu hình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7454
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_519.86 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.