Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74573
Title: Ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến hiệu suất chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Đỗ, Thị Mai Thi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nguyên cứu yếu tố công nghệ thông tin ảnh hưởng đến hiệu suất của chuỗi cung ứng của doanh nghiệp ở trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất hàm ý quản trị nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng bằng công nghệ thông tin và các mối liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của chuỗi cung ứng.
Description: 77 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74573
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.