Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74888
Title: Một số giải pháp nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của người dân trong thực hành dân chủ Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay
Authors: Cao, Thị Thu Trang
Nguyễn, Thị Huệ
Keywords: Người dân
Thực hành dân chủ
Hồ Chí Minh
Giải pháp
Tôn trọng pháp luật
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 601 .- Tr.37-39
Abstract: Vận dụng và phát triển tư tưởng thực hành dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình dân chủ hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ hiện nay ở nước ta. Tuy nhiên, thực tiễn thực hành dân chủ, đặc biệt là ý thức tôn trọng pháp luật, kỷ cương xã hội ở nước ta còn gặp những hạn chế. Nhận diện những hạn chế và đưa ra một số giải pháp nhằm giáo dục ý tôn trọng pháp luật của người dân trong thực hành dân chủ Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay là điều cần thiết trong thực tiễn chính trị Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74888
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.