Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75309
Title: Evaluate the process of cold forging of bevel gear part by numerical simulation = Đánh giá quá trình dập khối nguội chi tiết bánh răng công bằng mô phỏng số.
Authors: Dinh, Van Duy
Le, Trung Kien
Keywords: Dập khối nguội
Bánh răng côn
Mô phỏng số
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí cơ khí;Số 5 .- Tr.228-232
Abstract: Báo cáo khảo sát, đánh giá kết quả dập khối nguội để chế tạo chi tiết bánh răng côn từ phôi nhôm A5052 bằng mô phỏng số. Bằng mô phỏng số đã xác định được khả năng điền đầy lòng cối, ứng suất, dòng chảy kim loại, lực dập. Kết quả này giúp đánh giá tính hợp lý trong thiết kế, chất lượng sản phẩm đạt được, lực dập cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75309
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.