Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7591
Title: Hoàn thiện qui trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Expertis
Authors: Vũ, Xuân Nam
Đỗ, Vũ An
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Dùn g chương trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán BCTC của Công Ty Kiểm toán và tư vấn Expertis áp dụng vào thực tế tại công ty khách hàng, từ đó đánh giá ưu điểm và nhược điểm của chương trình kiểm tooán . Đưa ra những giải pháp để hoàn thiện chương trình kiểm toán.
Description: 82 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7591
ISSN: C1500165
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.