Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76456
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của giới trẻ: Nghiên cứu trường hợp giới trẻ trên địa bàn Hà Nội
Authors: Nguyễn, Đình Toàn
Nguyễn, Thị Vân
Phùng, Mạnh Cương
Nguyễn, Thị Tố Uyên
Nguyễn, Hữu Tùng
Keywords: Giá trị tiêu dùng xanh
Ý định tiêu dùng xanh
Thái độ đối với tiêu dùng xanh
Sự gắn kết với yếu tố “xanh”
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 11 .- Tr.50-59
Abstract: Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của giới trẻ Việt Nam. Trên cơ sở dữ liệu khảo sát 303 người trẻ trên địa bàn Hà Nội, các phân tích đã chỉ ra rằng, có bốn nhân tố tác động đến ý định tiêu dùng xanh của giới trẻ với mức độ ảnh hưởng giảm dần gồm: (1) giá trị tiêu dùng xanh; (2) hệ thống kích hoạt hành vi; (3) thái độ đối với tiêu dùng xanh và (4) sự gắn kết với tiêu dùng xanh. Từ kết quả nghiên cứu đưa ra một số gợi ý cho các nhà quản trị nhằm nâng cao ý định tiêu dùng xanh của giới trẻ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76456
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.96 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.