Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76461
Title: Thành phần lợi nhuận momentum: Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Yến
Keywords: Hiệu ứng momentum
Hiệu ứng reversal
Chiến lược sức mạnh tương đối
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 11 .- Tr.108-120
Abstract: Bài viết khảo sát thành phần chính trong lợi nhuận của chiến lược đầu tư theo xu hướng momentum trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Lợi nhuận momentum gồm: chênh lệch chéo giữa kỳ vọng tỷ suất sinh lời của các cổ phiếu, tương quan chuỗi của nhân tố mô phỏng danh mục và tương quan chuỗi của nhân tố đặc thù cổ phiếu có trong tỷ suất sinh lời. Kết quả thực nghiệm cho thấy, thành phần chính làm cho chiến lược momentum đạt lợi nhuận dương là do tương quan trong chuỗi tỷ suất sinh lời của nhân tố đặc thù của các cổ phiếu. Hai thành phần còn lại, đại diện cho các yếu tố rủi ro, không đóng vai trò quan trọng của thành công trong chiến lược momentum. Điều này chứng tỏ có phản ứng trễ của giá với thông tin được công bố, ngụ ý thị trường chứng khoán Việt Nam không hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/76461
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.32 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.101.84


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.