Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78226
Title: Đánh giá và hoàn thiện các thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán BCTC của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thanh Nguyệt
Trần, Quốc Huy
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ. Trên cơ sở phân tích, nghiên cứu từ đó đưa ra giải pháp góp phần hoàn thiện thủ tục kiểm tra chi tiết trong kiểm toán BCTC của Công ty
Description: 98 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78226
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
982.64 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.