Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7823
Nhan đề: Sử dụng các dạng sinh khối artemia khác nhau để ương tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Tác giả: Nguyễn, Văn Hòa
Lê, Văn Thông
Nguyễn, Duy Khánh
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định dạng sinh khối Artemia thích hợp nhất trong ương tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) để cho kết quả tối ưu về tăng trưởng và tỉ lệ sống của hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng từ PL10 đến PL40. Thí nghiệm bao gồm 4 nghiệm thức thức ăn: i) thức ăn Grobest chuyên dùng cho tôm thẻ (Pcom ), ii) sinh khối Artemia tươi (ArtLive), iii) sinh khối Artemia đông lạnh (ArtFrozen), iv) sinh khối Artemia ngâm trong nước muối bão hòa (ArtBrine). Các nghiệm thức được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên và mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Tôm thí nghiệm có chiều dài ban đầu trung bình là 9,22 mm (tương đương 0,009 g/con). Mật độ ương là 10 con/lít với thời gian ương kéo dài 35 ngày. Kết quả sau 35 ngày ương, tốc độ tăng trưởng của tôm về chiều dài và khối lượng ở các nghiệm thức khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Chiều dài và khối lượng đạt cao nhất ở nghiệm thức ArtFrozen lần lượt là 51,13 mm và 0,877g, thấp nhất ở nghiệm thức ArtBrine lần lượt là 47,22 mm và 0,724g. Tỉ lệ sống cao nhất lần lượt ở 2 nghiệm thức ArtFrozen và ArtLive tương ứng là 88,89% và 85,67%, thấp nhất ở nghiệm thức ArtBrine(81,22%). Tỉ lệ sống ở các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê so (p<0,05). Chính vì vậy, việc sử dụng sinh khối Artemia tươi và đông lạnh để ương hậu ấu trùng tôm thẻ là tốt nhất.
Mô tả: 13tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7823
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
384.54 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.