Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7906
Nhan đề: Thử nghiệm nuôi kết hợp tôm thẻ chân trắng(Litopenaeus vannamei) với mật độ rau muống (Ipomoea aquatica) khác nhau trong mô hình aquaponic
Tác giả: Hứa, Thái Nhân
Hồ, Mỹ Chân
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu thử nghiệm nuôi kết hợp thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) và mật độ rau muống (Ipomoea aquatica) khác nhau trong hệ thống tuần hoàn Aquaponic. Thí nghiệm được thực hiện gồm 3 nghiệm thức (NT) rau khác nhau là 50 rọ/m2 (NT1), 80 rọ/m2 (NT2) và 120 rọ/m2 (NT3) kết hợp với cùng 1 mật độ tôm (300 con/m3), với 3 lần lặp lại, diện tích trồng rau là 1m2/NT. Các rọ nhựa được đặt trên tấm xốp làm bệ nổi cho rau. Tôm có khối lượng ban đầu 0,04±0,01g/con. được nuôi trong bể composite 500 L (350 L) với mật độ 150 con/bể ở độ mặn 3-5‰. Thời gian thì nghiệm là 85 ngày. Tôm được cho ăn thức ăn viên (40% đạm) theo nhu cầu với 4 lần/ngày. Kết quả cho thấy các yếu tố môi trường như TAN, NO2-, NO3- và PO43- giảm từ 10-20% sau khi qua bể rau. Tăng trưởng và sinh khối của rau đạt cao nhất ở nghiệm thức 120 rọ/m2 với tổng khối lượng rau muống trung bình là 1158,93±327,5 g/m2 và khác biệt có ý nghĩa thống kê so (p<0,05) với NT1, nhưng khác biết không có ý nghĩa thống kê so với NT2. Tăng trưởng đặc biệt của tôm là 6,66±0,04 %/day và tỷ lệ sống của tôm 53,03±1,62%. Kết quả thí nghiệm này cho thấy nuôi tôm thẻ chân trắng kết hợp với rau muống ở mật độ 120 rọ/m2 trong hệ thống tuần hoàn Aquaponic sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn đồng thời duy trì chất lượng môi trường nước trong hệ thống tốt hơn. .
Mô tả: 13tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7906
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
873.79 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.