Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7924
Title: Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh lên tỉ lệ sống và tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong bể
Authors: Phạm, Thị Tuyết Ngân
Lê, Thanh Phước
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh lên tỉ lệ sống và tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong bể nuôi” được thực hiện nhằm tìm ra liều lượng và chế phẩm phù hợp, an toàn và hiệu quả để ứng dụng vào bể nuôi tôm thẻ chân trắng. Đề tài được bố trí thực hiện trong bể 250 L với mật độ 100 con/bể với 9 nghiệm thức, gồm 5 loại chế phẩm khác nhau (Eco GT, Eco Liquid, Bayer’s, Sorbi và control), mỗi sản phẩm đánh giá với 2 nồng độ là 105 và 104 CFU/mL. Được thực hiện trong 60 ngày với 3 lần lặp lại ở mỗi nghiệm thức. Mẫu nước được thu và phân tích các chỉ tiêu: TAN, NO2-, NO3-, TSS. Trong thời gian thí nghiệm nhiệt độ và pH có sự biến động theo nhiệt độ môi trường bên ngoài; hàm lượng ammonia, nitrite và nitrate tăng dần theo thời gian ở tất cả các nghiệm thức. Sau khi kết thúc 60 ngày thí nghiệm, hàm lượng TSS tăng cao nhất ở nghiệm thức Bayer’s 105 (191,0±17,3 mg/L); kế đến là Sorbi active 104 (160,0±60,1 mg/L). Qua kết quả cho thấy nghiệm thức Eco GT 105 và Eco liquid 105 có khả năng ức chế Vibrio spp. tốt nhất. Nhìn chung tỉ lệ sống và tăng trưởng của tôm đạt cao nhất ở các nghiệm thức Bayer’s, Sorbi active và Control.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7924
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
611.41 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.