Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79788
Title: Đổi mới công tác cán bộ theo nghị quyết đại hội XIII của Đảng
Authors: Trần, Đình Thắng
Keywords: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Công tác cán bộ
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 374 .- Tr.40-44
Abstract: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với quá trình đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Quán triệt sâu sắc chủ trương Nghị quyết Đại hội XIII (2021) của Đảng về tiếp tục đổi mới công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng. Nhận thức đúng về yêu cầu thực tế cấp thiết và lâu dài trong việc đổi mới công tác cán bộ; lựa chọn nội dung, hình thức, cách làm phù hợp, đặt trong tổng thể công cuộc cải cách hành chính; kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực là những nội dung cần được xác định rõ hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79788
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.